YHDENVERTAISUUS

Yhdenvertaisuussuunnitelma

LAPIKAS RY:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Tämän yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on auttaa Lapikas ry:tä huomioimaan yhdenvertaisuusnäkökulmat ja ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. On tärkeää, että jokaista tiedekunnan opiskelijaa kohdellaan yhdenvertaisesti. Tämä edellyttää, että jokaisella opiskelijalla on yhtäläiset mahdollisuudet edetä opinnoissa, osallistua Lapikkaan järjestämiin tapahtumiin, ja näin olla osa yliopistoyhteisöä. On muistettava, ettei yhdenvertaisuus ole järjestön toiminnassa ainoastaan oma, erillinen osa-alueensa, vaan se on läpileikkaava teema, jonka tulee näkyä kaikessa järjestön toi-minnassa.


YHDENVERTAISUUS

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Järjestön toiminnan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että henkilöön liittyvät tekijät eivät saa vaikuttaa opiskelijan mahdollisuuksiin osallistua järjestön toimintaan, tulla valituksi esimerkiksi hallitukseen tai osallistua järjestön tapahtumiin.


TAPAHTUMAT

Tapahtumat pyritään suunnittelemaan niin, että kaikilla on mahdolli-suus osallistua sekä pyritään huomioimaan esteellisyystekijät. Tapahtumissa huomioidaan alkoholittomuus, erityisruokavaliot, WC-tilojen sopivuus, fyysinen esteettömyys sekä riittävä tiedottaminen. Tapahtumissa ei kannusteta päihteiden käyttöön tai vastuuttomaan käytökseen.

Tapahtumien vastuuhenkilöillä on oikeus ja velvollisuus välittömästi puuttua asiattomaan tai häiritsevään käyttäytymiseen tai kielenkäyttöön. Tapahtuman järjestäjät toimivat samalla yhdenvertaisuussuunni-telman noudattamisen tarkkailijoina.


VIESTINTÄ JA TIEDOTUS

Lapikkaan viestinnän tulee olla avointa, läpinäkyvää ja jäsenistön tavoittavaa. Viestinnässä ja tiedottamisessa tulee huomioida monikanavaisuus ja saavutettavuus, sekä käyttää virallisia ennalta sovittuja kanavia. Lisäksi viestinnässä tulee pyrkiä selkeyteen ja ymmärrettävyyteen.

Lapikas tiedottaa kahdella kielellä: suomeksi ja englanniksi sekä Lapikkaan verkkosivuilta löytyy tietoa järjestön toiminnasta myös englanniksi. Tiedotuksessa tulee myös huomioida yhdenvertaisuusasiat, esimerkiksi tapahtumien yhteydessä on tiedotettava siitä, onko tapahtuma esteetön vai ei. On myös tiedotettava mahdollisuudesta esittää toiveita etukäteen tapahtumaan liittyen esimerkiksi sähköpostitse, jolloin tapahtumassa voidaan huomioida kaikki osallistujat mahdollisimman hyvin.