L A P I K A S 

Lapikas ry

Lapikas ry on ollut Lapin yliopiston luokanopettajaopiskeli-joiden ainejärjestö vuodesta 1975 saakka. Järjestön pääasialli-sena tehtävänä on valvoa ja ajaa jäsentensä etuja opiskeluun liittyvissä asioissa sekä järjestää erilaisia tapahtumia jäsenis.-tölle. Näitä tehtäviä hoitaa ainejärjestön hallitus, joka valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa. 

Näiden lisäksi Lapikas vaikuttaa edustajineen mm. Lapin yliop-pilaskunnan edustajistossa, yliopistokollegiossa, Kasvatustietei-den tiedekuntaneuvostossa ja Lapin yliopiston harjoittelukou-lun johtokunnassa. Lapikkaan tärkein tehtävä on tuoda jäsenis-tönsä näkökulma esille koulutusalaamme koskevissa päätök-sissä ja toimia äänitorvena opiskelijoiden ja päättäjien välillä.

Lapikas kuuluu valtakunnalliseen Suomen Opettajaksi Opiske-levien Liittoon (SOOL). SOOL puolestaan on Opetusalan am-mattijärjestö OAJ:n erityinen opiskelijajärjestö kaikkine etuuk-sineen. SOOL:n jäseneksi liittyneet pääsevät nauttimaan kai-kista niistä eduista, joita OAJ jäsenilleen tarjoaa (mm. Opettaja-lehti, vakuutusedut, työttömyyskassa). Rovaniemellä SOOL:n aluetoimijana toimii Marja Kaisanlahti. Lisää aluetoiminnasta ja yhteystiedot löydät täältä.

Yhteystiedot

Lapikas ry - Lapin yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö

Lapikas

Yliopistonkatu 8, 96101 Rovaniemi 

lapikas@ulapland.fi